شماره حساب فروشگاه

 

شماره حساب بانک ملت بنام تورج بقائی:

۱۵۷۱۴۱۹۷۶۸

شماره کارت بانک ملت بنام تورج بقائی:

۶۱۰۴۳۳۷۸۸۷۱۰۷۸۴۳